Vedení účetnictví

Máme zkušenosti s malými podnikateli i velkými společnostmi s tisíci vystavenými fakturami a zahraničními zákazníky i dodavateli. Ke každému klientovi máme individuální přístup, vždy najdeme řešení a ideální parametry spolupráce. Pracujeme s ekonomickými programy Pohoda, Money S3, VEMA.

• Komplexní vedení účetnictví pro fyzické i právnické osoby
• Konzultace v oblasti metodiky účtování, vytváření účetních směrnic, zavedení a nastavení účetních systémů
• Poradenské a metodické konzultace dle konkrétních požadavků klienta
• Průběžné i jednorázové kontroly účetních postupů
• Spolupráce s auditory
• Odborné účetní práce
• Ostatní administrativní práce (kopírování apod.)
• Zpracování vnitropodnikových směrnic – neúčetních
• Zastupování klienta u správce daně a institucí sociálního a zdravotního pojištění

Daňové poradenství – vlastní nebo zprostředkované

• Komplexní daňové poradenství – vlastní nebo zprostředkované v případě využití služeb našeho smluvního daňového poradce
• Zpracování všech druhů přiznání (daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitých věcí)
• Zajištění odkladu podání daně z příjmu daňovým poradcem
• Správa daní a poplatků
• Zastupování na finančních úřadech při daňové kontrole i při běžných jednáních

Mzdová a personální agenda

Náš pracovní tým má zkušenosti jak s běžnými provozy, tak s provozy směnnými. Pracujeme s ekonomickými programy Pohoda, Money S3, VEMA.

• Zpracování podnikatelských i zaměstnaneckých mezd
• Personální poradenství
• Přihlášení a odhlášení zaměstnance na sociálních a zdravotních institucích
• Vedení mzdových evidenčních listů
• Vedení osobního spisu zaměstnance
• Vyhotovení pracovní smlouvy, dohod o provedení práce nebo pracovní činnosti
• Výpočet dávek nemocenského pojištění
• Zpracování výkazů pro správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
• Zpracování měsíčních přehledů pro zdravotní pojišťovny, správu sociálního zabezpečení, přehledy dotací
• Zpracování a evidence povinných srážek zaměstnanců

Správa nemovitých věcí, identifikace pozemků a staveb

Společník a jednatel firmy, Ing. Michal Rychnovský, působil více než 27 let v oblasti správy nemovitostí pro Státní pozemkový úřad, resp. pův. Pozemkový fond ČR.

Získal tak obrovské zkušenosti a znalosti v oblasti identifikace a majetkoprávního prověřování nemovitých věcí. Ty pak dále prohluboval při externí spolupráci s uvedeným státním úřadem na činnostech souvisejících s agendou církevních restitucí, historických majetků obcí, zpracovávání převodních smluv (kupní, směnné, restituční), nájemních smluv a věcných břemen.

Máme výborné znalosti katastru nemovitostí, identifikace pozemků a staveb, znalost problematiky věcných břemen, vedení jednání o pozemkových úpravách.

Naším významným klientem je rovněž Ředitelství silnic a dálnic ČR v oblasti uzavírání smluv na věcná břemena – zřízení služebnosti.

Pro spolupráci zejména se zemědělskými subjekty jsou jako cíle a záměry stanoveny:
• kompletní prověření vlastnických a užívacích vztahů k nemovitostem
• centralizace správy majetku
• kontrola evidence majetku ve vlastnictví fyzických a právnických osob, církve, státu a obcí
• aktualizace a pravidelná kontrola užívacích vztahů, uzavírání kupních a nájemních smluv

Vedení účetnictví územního samosprávného celku

• vedení účetnictví včetně vypracování výkazu FIN 2-12, hlavní knihy, výkazy zisku a ztrát, rozvahy, přílohy
• měsíční zasílání účetních dávek na krajský úřad
• příprava podkladů pro schválení rozpočtu a rozpočtových opatření
• fakturace
• sestavení vnitřních směrnic a účtového rozvrhu
• evidence majetku, závazků a pohledávek
• evidence a spravování místních poplatků
• administrativní a spisová agenda (vedení elektronické pošty, datových schránek)
• roční účetní závěrka, inventarizace majetku, závazků a pohledávek
• jednání s úřady, zpracování daňových přiznání k příslušným daním
• sestavování podkladů pro dotační programy (krajské dotace, úřad práce – VPP)
• sestavování podkladů pro přezkoumání hospodaření
• zastupování při přezkumu hospodaření ÚSC
• vedení mzdové agendy a personalistiky včetně příslušných činností (vyhotovení pracovních smluv, evidenčních listů pracovníků, přihlášení a odhlášení zaměstnanců SP a ZP, zpracování měsíčních hlášení pro SP a ZP, vyhotovení příkazů pro příslušné platby, vyhotovení zápočtových listů, potvrzení o zdanitelných příjmech, vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (srážková daň) pro finanční úřad)

Letecké práce s dronem

Naši klienti se často ptají, co znamenají písmenka „AG“ v názvu naší společnosti. V roce 2008 při založení firmy byl význam jediný a to jako zkratka AGRO, symbolizující naše služby v oblasti zemědělství, kterým se věnujeme do současnosti.

S nákupem prvního dronu v roce 2017 jsme význam zkratky rozšířili o „Air – Ground“.

Nabízíme profesionální a cenově velmi dostupné letecké práce s dronem. Preferujeme natáčení videí a pořizování leteckých snímků obcím, soukromým osobách, hudebních festivalů všech velikostí i žánrů, popř. mapování terénu pro zemědělské subjekty. Využíváme zejména dron DJI Mavic Pro 3 modelového roku 2023 a to se všemi nutnými povoleními vydanými Úřadem pro civilní letectví.

Ukázku našich leteckých prací můžete nalézt pod tímto odkazem, který je videozáznamem z 26. ročníku hudebního festivalu Brutal Assault 2023 konaném tradičně ve vojenské pevnosti Josefov v Jaroměři.

https://www.youtube.com/watch?v=A3wQ8-PNu2s&t=591s