leftcornerup

rightcornerup
menu  
leftupcornermenu upmenu rightupcornermenu
leftmenu rightmenu
     
leftcornerup rightcornerup
 

Identifikace, správa nemovitostí a restituce, výkon zeměměřických činností - Ing. Michal Rychnovský

Společník a jednatel firmy Ing. Michal Rychnovský je emeritním vedoucím oddělení správy nemovitostí na Pozemkovém fondu ČR, územním pracovišti Louny, kde působil od 1.12.1993 do února roku 2007, tzn. více než 13 let praxe v oblasti identifikace a správy nemovitostí.

Od roku 2007 (pod společností EKONOM-KONTAKT spol. s r.o.) spolupracuje firma úzce na specifických činnostech související se správou nemovitostí ve vlastnictví státu a správě Pozemkového fondu ČR - dnes Státní pozemkový úřad - konkrétně na činnostech spojených s agendou nájemních smluv a věcných břemen na území hlavního města Prahy.

Na úseku prověřování vlastnických a užívacích vztahů k nemovitostem nabízí společnost EKONOM AG SERVIS, s.r.o. výborné znalosti katastru nemovitostí, identifikaci pozemků a staveb, znalost problematiky věcných břemen, vedení jednání o pozemkových úpravách.
Současně může nabídnout spolupráci fyzickým osobám, právnickým osobám, popř. obcím na úseku dosud nevyřešených restitucí, rozbor církevního majetku a historického majetku obcí, zpracovávání převodních smluv ( kupní, směnné, restituční…).

Pro spolupráci se zemědělskými subjekty jsou jako cíle a záměry stanoveny:
• kompletní prověření vlastnických a užívacích vztahů k nemovitostem
• centralizace správy majetku
• kontrola evidence majetku ve vlastnictví fyzických osob, církve a státu a obcí
• aktualizace a pravidelná kontrola užívacích vztahů, uzavírání kupních a nájemních smluv

Jsme připraveni pro Vás zpracovat projekt podrobného plánování ve Vámi stanoveném rozsahu spolupráce s diskusí o stavu věci a rozpočtem s uvedením použitých zdrojů u konkrétního projektu, tj. např. využití množství pracovní kapacity, data katastru nemovitostí, mapové podklady, technické zázemí apod. Nelze vynechat ani podporu vnějších subjektů, jako jsou katastrální úřady, zemědělské agentury a pozemkové úřady, města, obce, Státní pozemkový úřad aj.

V současné době zajišťuje společnost EKONOM AG SERVIS, s.r.o. rovněž služby spojené se zeměměřickou činností, jako je vytýčení pozemků, geometrické plány, popř. další geodetické práce spojené s polohopisným a výškopisným měřením pozemků a staveb.

© Ekonom AG Servis, s.r.o., info@eags.cz